reset Regulamin / Dodatki do domu, artykuły dekoracyjne, stylowe dodatki do domu - Czerwony Stolik
KontaktRegulamin Zaloguj
  0 produktów
Infolinia +48 883 791 903
Komplety
Promocje

Newsletter

Jeżeli chcesz się zapisać na naszą listę mailingową uzupełnij adres email

Promocje

Regulamin


Regulamin Sprzedaży Internetowej w Sklepie „Czerwony Stolik”


I. Sprzedający

1. Sprzedającym jest Firma Handlowo Usługowa Asced Wiesław Baran 32-086 Węgrzce UL.Warszawska 21, NIP 628-189-05-13

2. Sprzedaż przez Internet prowadzona jest pod adresem internetowy www.czerwonystolik.pl, www.czerwony-stolik.pl

3. Klienci zainteresowani zakupami za pośrednictwem sieci Internet w sklepie „Czerwony Stolik” mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:
• Pocztą tradycyjną na adres podany w punkcie 1 niniejszego rozdziału.
• Telefonicznie pod numerem +48 883 791 903 (opłata zgodnie z taryfikatorem operatora),
• Pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@czerwony-stolik.pl
• W sprawach ewentualnych reklamacji dodatkowo na adres e-mail:
czerwonystolik@interia.pl


II. Informacje dla Klientów

1. Definicję Konsumenta stanowi art. 221 Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedający oświadcza, że wszystkie produkty dostępne w sklepie „Czerwony Stolik” są fabrycznie nowe i nie noszą żadnych śladów użytkowania.

3. Sprzedający przestrzega zasad uczciwych praktyk rynkowych w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

4. Sprzedający informuje Konsumentów, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu produktów zakupionych przez Internet mogą składać reklamacje w oparciu o następujące przepisy prawa:
a) Ustawę z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta dla umów sprzedaży zawartych po 25.12.2014 r.
b) Ustawy z dnia 27.07.2003 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego dla umów sprzedaży zawartych przed 25.07.2014 r.
c) Na podstawie warunków gwarancji jakości udzielonej przez Sprzedawcę albo Gwaranta (o udzielnie gwarancji i jej warunkach kupujący jest każdorazowo informowany przed zawarciem umowy sprzedaży)

5. Sprzedający rozpatruje reklamacje Klientów zgodnie z przepisami prawa wskazanymi w punkcie poprzedzającym oraz na zasadach określonych w warunkach gwarancji w przypadku produktów, na które gwarancja została udzielona.

6. Sprzedający informuje Konsumentów, że w przypadku reklamacji usług przewozowych zastosowanie znajdują przepisy Ustawy prawo przewozowe.

7. W przypadku ewentualnych sporów dotyczących reklamacji z Konsumentami Sprzedający będzie dążył do polubownego wyjaśnienia sprawy.

8. Sprzedający informuje, że Konsument ma możliwość pozasądowego rozpatrywania reklamacji poprzez:
a) Złożenie reklamacji do sprzedawcy albo gwaranta,
b) Uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej od właściwego Rzecznika Konsumentów lub organizacji pozarządowych działających na rzecz konsumentów,
c) Nieodpłatnej pomocy prawnej ze strony organów administracji państwowej, a w szczególności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcji Handlowej.

III. Zamówienia i sposób realizacji zamówienia

1. Kupujący dokonuje zamówienia wybranego produktu poprzez funkcjonalności strony internetowej znajdującej się pod adresem internetowym wskazanym w Rozdziale I pkt. 2 niniejszego regulaminu.
2. Kupujący może złożyć zamówienie w następujący sposób i według zasad:
a) Poprzez sklep internetowy www.czerwonystolik.pl, www.czerwony-stolik.pl
b) Poprzez email wysłany na adres czerwonystolik@interia.pl lub kontakt@czerwony-stolik.pl
3. Dopuszczalnymi formami płatności są:
a) przedpłata na konto bankowe Alior Bank nr 70 2490 0005 0000 4000 1215 2590
b) płatność za pobraniem (płatność przy odbiorze)
4. Koszt dostawy zamówionego produktu uzależniony jest od wyboru opcji dostawy. Szczegółowy cennik kosztów przesłania towaru jest dostępny pod następującym adresem internetowym:www.czerwony-stolik.pl oraz www.czerwonystolik.pl
5. Zamawiany towar jest wysyłany zgodnie z informacją podaną przy każdym produkcie. Kupujący jest każdorazowo informowany o czasie realizacji zamówienia w potwierdzeniu przesyłanym do kupującego na wskazany przez niego przy zamówieniu adres email.


IV. Reklamacje i świadczenia gwarancyjne

1. Sprzedający rozpatruje reklamacje w oparciu o przepisy prawa wskazane w rozdziale II pkt. 4 niniejszego regulaminu.

2. Kupujący składający reklamację może zgłosić swoje roszczenia do sprzedawcy korzystając z danych kontaktowych wskazanych w rozdziale I pkt. 3 niniejszego regulaminu albo do gwaranta zgodnie z postanowieniami gwarancji (jeżeli jej udzielono).

3. W przypadku reklamacji składanych przez Konsumentów na towary zakupione przed 25.12.2014 r. na podstawie Ustawy z dnia 27.07.2003 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego Sprzedający rozpatrzy reklamację w trybie i terminach określonych tą ustawą.

4. W przypadku reklamacji składanych przez Klientów na towary zakupione po 24.12.2014 r. na podstawie Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta Sprzedający rozpatrzy reklamację w trybie i określonym tą ustawą oraz przepisami Kodeksu cywilnego.

5. W przypadku reklamacji składanych przez Klientów na zakupione produkty na podstawie gwarancji reklamacje będą rozpatrywane w trybie i w terminach określonych w warunkach gwarancji.

6. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych przez Klienta na koszt odbiorcy.

V. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwroty


1. Zasady odstąpienia Konsumenta od umowy zawartej na odległość określone w niniejszym regulaminie wynikają z przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r.

2. Konsument, który zawarł umową sprzedaży w sklepie www.czerwonystolik.pl , www.czerwony-stolik.pl, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny

3. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadania rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadania rzeczy. Przez rzecz rozumie się produkty zakupione przez Klienta na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na dane kontaktowe podane rozdziale I pkt. 5 niniejszego regulaminu).

5. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Wzór tego formularza jest także doręczany Konsumentowi elektronicznie wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży oraz wraz z dokumentacją sprzedaży doręczaną przez przewoźnika wraz z przesyłką.

6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany od decyzji Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

7. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument w sposób wyraźny wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności.

8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zakupionych przez Konsumenta produktów lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania tych produktów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży Sprzedający nie ponosi kosztów odesłania zakupionych przez Konsumenta produktów. Jako podstawę do oszacowania kosztów odesłania produktów można przyjąć cennik kosztów dostawy dostępny pod adresem internetowym www.czerwonystolik.pl www.czerwony-stolik.pl

10. Sprzedający informuje, że Konsument ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości zakupionych produktów, których dotyczy odstąpienie od umowy na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. Zmniejszenie wartości dotyczy korzystania z produktów w inny sposób niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności zakupionych produktów.


VI. Pozostałe postanowienia

1. Korzystanie z usługi sklepu internetowego „Czerowny Stolik” wymaga spełnienia przez kupującego następujących wymogów technicznych niezbędnych do prawidłowego złożenia zamówienia:
a. Przeglądarka Firefox 20 lub wyższa, Chrome 10 i wyzsza, explorer 8 i wyższa
b. Aktywna obsługa JavaScript
c. Obsługa Cookies
d. Aktywny dostęp do internetu

2. Sprzedający informuje, że uzyskane podczas składania zamówienia przez kupującego dane osobowe nie są gromadzone, ani przetwarzane. Dane te wykorzystywane są wyłącznie do prawidłowej realizacji zamówienia. Udzielenie zgody przez kupującego na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez sprzedającego nie jest obowiązkowe i nie ma żadnego wpływu na proces realizacji zamówienia.
3. Sprzedający ma prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


Załącznik 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu konsumenta od umowy


Miejsce, data
Imię i nazwisko
Adres kupującego
Telefon / Mail

Dane sprzedającego


Dotyczy zamówienia nr:


Odstąpienie od umowy sprzedaży


Ja niżej podpisany informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
1. Xxx
2. Xxx
3. Xxx
4. Xxx
5. Xxx

Powyższe rzeczy zakupiłem w dniu xx.xx.xxxx r.


Data i

Polecamy w naszej ofercie: dodatki do domu, artykuły dekoracyjne, stylowe dodatki do domu, wyposażenie domu, dodatki do wnętrza domu